#1445 Meijer , Pieter Libbe
Stambomen: [Bosklopper][M Zijboom]
Getrouwd met Bosklopper , Klaasje
Kinderen:
  1. Meijer , Romke Peter
  2. Meijer , Nynke Rixt

Aantal bekende nazaten: 2